Car Insurance

Car Insurance

Tuesday, 30 March 2010

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ -Διεκδίκηση 4,7 εκ. Ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Πίστωση 4,7 εκ. ευρώ διεκδικεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της 4ης Προγραμματικής Περιόδου ο φορέας διαχείρισης,σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων στο Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα - Υγρότοπου Μουστού.
Οι προτάσεις και το πλαίσιο των δράσεων, των οποίων ζητείται η χρηματοδότηση από την Πολιτεία, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο πιο πάνω φορέας την προηγούμενη εβδομάδα στην Κοινότητα Καρυών, ενώ η οριστική εισήγηση θα είναι έτοιμη όπως τονίστηκε μέχρι το τέλος του ερχόμενου Απριλίου.
Ιδιαίτερος ήταν ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε ως προς την ανάγκη στελέχωσης του φορέα η οποία απαιτεί σημαντικό κόστος που ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού, με βάση την πρόταση.
Ολοκληρωμένη πρόταση υπέβαλε στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, αφού προηγήθηκε διαβούλευση και συνεργασία της με μια σειρά τοπικών φορέων και στελεχών της περιοχής.
Για τη διαμόρφωση της πρότασης, συνεργάστηκαν στελέχη και συνεργάτες της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα, όπως ο τοπογράφος μηχανικός Παναγιώτης Μαντάς και ο γεωπόνος Ναπολέων Καραχάλιος.
Για την εταιρεία, όπως ανέφερε στην παρουσίαση της πρότασης ο γενικός διευθυντής της Μαρίνης Μπερέτσος, η οικοανάπτυξη της
Ανατολικής Πελοποννήσου είναι μια στρατηγική που έχουν υιοθετήσει οι τοπικοί φορείς και υπηρετείται και μέσω των προγραμμάτων Leader της 4ης Προγραμματικής Περιόδου καθώς και των προγραμμάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βασικά σημεία της τοποθέτησης αφορούσαν:
- Την ανάγκη ολοκλήρωσης του περιβαλλοντικού σχεδιασμού με την εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τη Νότια Λακωνία (Ζάρακας, Μονεμβασιά, Βοιές). Πέραν της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται ζητήματα ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους και γεωργούς, καθώς και ζητήματα χωροθέτησης των αιολικών πάρκων
- Την ανάγκη αντιμετώπισης του ιδιοκτησιακού προβλήματος στην ζώνη απολύτου προστασίας του υγροτόπου Μουστού με τη χρήση επιστημονικών εργαλείων
- Τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Οικολογικού Πάρκου (όπως
π.χ. οι κυνηγετικοί σύλλογοι), σε θέματα πυροφύλαξης, θηροφύλαξης κλπ.
- Τη δημιουργία του Κέντρου Δασικής Παρατήρησης Βαμβακούς, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση για την ολοκλήρωση των υποδομών ενημέρωσης πληροφόρησης -λόγω της μεγάλης έκτασης του πάρκου- και τη λειτουργία τους με καινοτόμο προσέγγιση (κοινωνικές επιχειρήσεις, ενεργέςσυλλογικότητες στον αγροτικό χώρο κλπ).
- Τη στελέχωση του φορέα διαχείρισης με ολιγάριθμο προσωπικό, δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης και της πολιτικής της κυβέρνησης για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με προσανατολισμό των πόρων -πέραν των βασικών αναγκών για τα απειλούμενα είδη σε δράσεις οικοανάπτυξης της περιοχής, δεδομένου τόσο του χαρακτήρα του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα όσο και των εξαιρέσεων των περιοχών “Natura” για την υλοποίηση δράσεων τύπου ΟΠΑΑΧ και Leader από τους ΟΤΑ.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρότασης - σχεδίου δράσης υλοποίησης των μέτρων του διαχειριστικού σχεδίου και τη συνέχιση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης στο πλαίσιο του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013”, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του προγράμματος, λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
- Το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Σχέδιο Διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής που εκπονήθηκε στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ.
- Το Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών και η Μελέτη Βιωσιμότητας του Φορέα Διαχείρισης (Κέντρα Ενημέρωσης-Πληροφόρησης). Η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης.
- Η ενεργοποίηση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της για το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα στα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την οικοανάπτυξη της περιοχής.
- Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε., η οποία αποτελεί επιστημονικό μηχανισμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των φορέων της περιοχής, με ειδίκευση και μακροχρόνια ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Οι βασικοί άξονες σκέψης επί της αρχικής παρουσίασης της πρότασης στο Δ.Σ. του φορέα στις 25-2-2010, της σχετικής συζήτησης
και της αλληλογραφίας στη συνέχεια, όπως εκτέθηκαν στην εκδήλωση, είναι οι εξής:
«Δεδομένης της επικείμενης εποπτείας των φορέων διαχείρισης από την αιρετή Περιφέρεια σύμφωνα με το σχέδιο “Καλλικράτης”,
του χαρακτηρισμού του Πάρκου ως περιφερειακού, της θεμελίωσης δικαιωμάτων μονιμοποίησης του προσωπικού που θα προσληφθεί, οι αποφάσεις του φορέα για το θέμα αυτό πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αυτοδιοίκησης γιατί αυτή θα αναλάβει το μελλοντικό κόστος.
Σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και ανάγκης περιορισμού του κόστους λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα η αρχική σκέψη πρόσληψης 16 υπαλλήλων στο Φορέα Διαχείρισης αξιολογείται ως απαγορευτική.
Προτείνουμε κατά ανώτατο αριθμό 8 άτομα.
Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης που προγραμματίζονται υποχρεωτικά θα περάσουν από δημόσια διαβούλευση, άρα σε
αυτή τη φάση το διαχειριστικό σχέδιο όπως ισχύει αποτελεί τη βάση των προτεινόμενων δράσεων.
Η εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών της Νότιας Λακωνίας προτάθηκε για ένταξη από τους ΟΤΑ της Νότιας Λακωνίας και κατόπιν αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου η οποία προέβη στην εκτίμηση του κόστους.
Η ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού αποτελεί υποχρέωση της χώρας και ανάγκη για την περιοχή. Για την προσαρμογή των νέων κτηρίων και ειδικότερα των μονάδων αγροτουρισμού (παραδοσιακοί ξενώνες, χώροι εστίασης) τα οποία επιτρέπονται στην εκτός ορίων οικισμών περιοχή οικοανάπτυξης, και προκειμένου να διατηρηθεί το ύφος και η μορφολογία της παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής, προτείνεται συγκεκριμένη μελέτη που θα καταλήξει σε συγκεκριμένα πρότυπα, μορφές και
τυπολογίες.
Ο σχεδιασμός δράσεων για το περιβάλλον αφενός, και η χρηματοδότηση αυτών από κοινοτικούς πόρους θεμελιώνουν με ισχυρή νομική βάση το δικαίωμα της πληροφόρησης του Ευρωπαίου πολίτη σε κάθε στάδιο. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας η ιδέα του Οικολογικού Πάρκου του Πάρνωνα από την γέννησή της μέχρι σήμερα αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία αμφίδρομης ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών.
Το τρίπτυχο διαφάνεια, διαβούλευση, λογοδοσία συνυπάρχει με το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα.
Οι ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη όπως αρχικά παρουσιάστηκαν
κρίνονται προφανώς απαραίτητες, ενταγμένες όμως σε μια συνολική πρόταση που επισυνάπτουμε».

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
«Στο διαχειριστικό σχέδιο ως δράση Α‘ προτεραιότητας, προτείνεται η οροσήμανση της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού. Για την οριοθέτηση μιας τόσο ευαίσθητης περιοχής πρέπει κατ’ αρχήν να συγκεντρωθεί και να διαμορφωθεί ακριβές υπόβαθρο που να περιλαμβάνει την μεγάλη σε όγκο και ποικίλη σε περιεχόμενο γεωγραφική πληροφορία, δομημένη στους παρακάτω άξονες όπως:
Περιβαλλοντική πληροφορία.
Πρωτογενής τοπογραφική πληροφορία. Υδρολογικά δεδομένα. Κτηματογραφικάστοιχεία με έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος από
παλαιούς τίτλους.
Φωτοερμηνεία παλαιών αεροφωτογραφιών. Συσχέτιση διαδικασίας με τρέχουσες χωρικές μελέτες (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Εθνικά Χωροταξικά Σχέδια) και υφιστάμενα θεσμικά δεδομένα (οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας, γη υψηλής παραγωγικότητας κ.α.).
Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών συγκέντρωσης πληροφορίας και λήψης αποφάσεων (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών κ.α.).
Η προτεινόμενη δράση αντιμετωπίζει σε επιστημονική βάση το σοβαρότερο ζήτημα που υφίσταται στην περιοχή, για την εφαρμογή
της υπό έκδοση ΚΥΑ, για την προστασία και διαχείριση του υγροτόπου.
Διαπιστώνεται μεγάλη έλλειψη ωριμότητας για τεχνικά έργα. Η σύνταξη και υποβολή του τεχνικού δελτίου απαιτεί ειδικευμένη εμπειρία, γνώση και ταχύτητα.
Σύμφωνα με το Σχέδιο ΚΥΑ του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής οι στόχοι και κύριες επιλογές της επόμενης διαχειριστικής περιόδου είναι:
Διατήρηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων.
Αειφορική διαχείριση και διαχείριση δασών με σκοπό τη διατήρησητης βιοποικιλότητας.
Διατήρηση και προστασία της υδρόβιας πανίδας μέσω διαφύλαξης των ενδιαιτημάτων από αρνητικές επεμβάσεις-αλλοιώσεις. Απόκτηση γνώσης για την κατάσταση διατήρησης ειδών και οικοτόπων.
Προστασία και διαχείριση των ενδιαιτημάτων της πανίδας.
Προστασία και διατήρηση φυσικών πόρων.
Ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης και υποστήριξης υπηρεσιών οικοτουρισμού και η έκδοση σχετικού σήματος ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού.
Οργάνωση συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος.
Κατάρτιση και συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης (σε κεντρικό επίπεδο).
Συμπλήρωση του εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης.
Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης με τοπικούς φορείς».

ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Η πρόταση του φορέα αναφέρεται και στις 2 κατηγορίες υποβολής πρότασης που αφορούν στην προώθηση της βιοποικιλότητας και
της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του “Natura 2000”), όπως και στην στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Από την άλλη πλευρά, η αναλυτική παρουσίαση της πρόσκλησης αναφέρεται σε δράσεις, όπως:
Συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές.
Εργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών.
Εργα και δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των προστατευόμενων περιοχών για τα άτομα με αναπηρία.
Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη.
Εργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγροτόπων και λιμνών.
Αναλυτικά, η πρόταση του φορέα επιμερίζεται -από πλευράς των απαιτούμενων πιστώσεων- ως εξής:

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α. Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Ορους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού (Σύνολο 2.000.000)
1. Συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης Προϋπολογισμός 825.000
1.1 Στελέχωση: 5 άτομα επιστημονικό προσωπικό και 4 άτομα προσωπικό φύλαξης οικοξεναγοί 440.000, Λειτουργία του ΦΔ
330.000, Δημοσιότητα 120.000
1.2 Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς (Φεστιβάλ ελιάς και λαδιού, Τσακωνιάς, Μανιταριών καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης) 180.000
1.3. Λειτουργία των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης 50.000
1.4. Προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης και φύλαξης 5.000
1.5. Προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(GIS) 35.000
1.6. Προμήθεια υλικού για τη δημιουργία βιβλιοθήκης 15.000

Β. Προώθηση της Βιοποικιλότητας και της Προστασίας της Φύσης
- συμπεριλαμβανομένων των Περιοχών “Natura 2000”) (Σύνολο 2.700.000)
2. Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των οδηγιών για τα απειλούμενα είδη 500.000
3. Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
3.1. Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για περιοχές του Δικτύου “Natura 2000” πλησίον του Οικολογικού Πάρκου 270.000
4. Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές
4.1 Δημιουργία Πάρκου Αγριας Ζωής 300.000
4.2 Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης και υποστήριξης υπηρεσιών οικοτουρισμού 25.000
4.3. Οριοσήμανση της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού 270.000
4.4. Αποτύπωση του κυνηγετικού αποθέματος της προστατευόμενης περιοχής 50.000
4.5. Καταγραφή χλωριδικής σύνθεσης για το σύνολο των οικοτόπων – Δημιουργία Βοτανικού Σταθμού 300.000
5. Εργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης προστατευόμενων περιοχών
5.1. Μελέτη αρχιτεκτονικής τυπολογίας της περιοχής 50.000
5.2. Μελέτη διαχείρισης χλωρίδας με έμφαση στη λιβαδική βλάστηση της περιοχής 80.000
5.3. Εκσυγχρονισμός και λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης Βαμβακούς 200.000 Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης της προστατευόμενης περιοχής 80.000
5.4. Προτεινόμενα έργα ανάδειξης 575.000

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την οριστικοποίηση της πρότασης, στην εκδήλωση που έγινε στις Καρυές και την οποία συντόνισαν η πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Μαρία Αναγνωστοπούλου και ο πρόεδρος της κοινότητας Θεόδωρος Σταθάκης, το μέλος του Δ.Σ. Δημήτρης Μπούσμπουρας παρουσίασε το σκοπό και τις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης και ανέλυσε την στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
Μεταξύ των παρευρισκομένων,το λόγο έλαβαν: Ο δήμαρχος Λεωνιδίου Δημήτριος Τσιγκούνης, ο οποίος δήλωσε ότι οι τοπικοί φορείς διαχρονικά στηρίζουν το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα.
Ο δήμαρχος Οινούντος Ευάγγελος Βαλιώτης, που ζήτησε ισόρροπη δραστηριοποίηση σε έργα και δράσεις στους δύο νομούς, υποστηρίζοντας τιςδράσεις που αφορούν το νομό Λακωνίας.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οινούντος, που πρότεινε συγκεκριμένα έργα για την περιοχή τους.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κοσμά Αγγελος Μπαμπαδήμας, που ανέφερε ότι το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα πρέπει μεταξύ
των άλλων να αναδείξει την ορεινότητα του Πάρνωνα, προτείνοντας και αυτός συγκεκριμένες δράσεις.
Ο γεωπόνος Ναπολέων Καραχάλιος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και προϊστάμενος του Γραφείου Γεωργικής
Ανάπτυξης Αστρους, που τόνισε την αναγκαιότητα σχεδιασμού δράσεων για την υποστήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και την αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού ζητήματος στον υγρότοπο Μουστού.
Ο απερχόμενος πρόεδρος του φορέα διαχείρισης Γεώργιος Χατζηγιάννης, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαδικασίες σε αυτόν πρέπει να παραμείνουν ανοικτές στους φορείς και στους κατοίκους της περιοχής, που πρέπει να γνωρίζουν και να εκφράζουν άποψη για το σχεδιασμό που τους αφορά.
Στη συνέχεια μίλησαν εκπρόσωποι των ορειβατικών συλλόγων που είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα και παρουσίασαν τις προτάσεις
τους για την ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών στον Πάρνωνα.
Το λόγο επίσης έλαβαν: Ο Κ. Γκαύρος, εκπρόσωπος των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής, ο οποίος ζήτησε την υλοποίηση των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και αφορούν τη συνεργασία των κυνηγών με το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα.
Ο Σωτ. Λάτσης, δημοτικός σύμβουλος Βόρειας Κυνουρίας, ο οποίος ανέφερε ότι παρακολουθεί το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα από το ξεκίνημά του και τόνισε την αναγκαιότητα οργάνωσης ανοικτών διαδικασιών με τους φορείς και τους κατοίκους.
Ο δημοτικός σύμβουλος Σκυρίτιδας Γεώργιος Θεοχάρης, που διατύπωσε την ένστασή του για το υψηλό κόστος λειτουργίας
του φορέα, επί της πρότασης που παρουσιάστηκε και ανέφερε παραδείγματα από την Ιταλία για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Ολοι όσοι τοποθετήθηκαν δήλωσαν ότι μέχρι τις 30 Απριλίου θα φέρουν τις προτάσεις τους, ενώ σε γενικές γραμμές διατυπώθηκε προβληματισμός για το υψηλό κόστος στελέχωσης του φορέα διαχείρισης, που όπως προαναφέραμε, με βάση την πρόταση νέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πηγή
http://www.eleftherianews.gr  

No comments:

Post a Comment

;