Car Insurance

Car Insurance

Tuesday, 30 March 2010

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ -Διεκδίκηση 4,7 εκ. Ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Πίστωση 4,7 εκ. ευρώ διεκδικεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της 4ης Προγραμματικής Περιόδου ο φορέας διαχείρισης,σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων στο Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα - Υγρότοπου Μουστού.
Οι προτάσεις και το πλαίσιο των δράσεων, των οποίων ζητείται η χρηματοδότηση από την Πολιτεία, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο πιο πάνω φορέας την προηγούμενη εβδομάδα στην Κοινότητα Καρυών, ενώ η οριστική εισήγηση θα είναι έτοιμη όπως τονίστηκε μέχρι το τέλος του ερχόμενου Απριλίου.
Ιδιαίτερος ήταν ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε ως προς την ανάγκη στελέχωσης του φορέα η οποία απαιτεί σημαντικό κόστος που ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού, με βάση την πρόταση.
Ολοκληρωμένη πρόταση υπέβαλε στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, αφού προηγήθηκε διαβούλευση και συνεργασία της με μια σειρά τοπικών φορέων και στελεχών της περιοχής.
Για τη διαμόρφωση της πρότασης, συνεργάστηκαν στελέχη και συνεργάτες της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα, όπως ο τοπογράφος μηχανικός Παναγιώτης Μαντάς και ο γεωπόνος Ναπολέων Καραχάλιος.
Για την εταιρεία, όπως ανέφερε στην παρουσίαση της πρότασης ο γενικός διευθυντής της Μαρίνης Μπερέτσος, η οικοανάπτυξη της
Ανατολικής Πελοποννήσου είναι μια στρατηγική που έχουν υιοθετήσει οι τοπικοί φορείς και υπηρετείται και μέσω των προγραμμάτων Leader της 4ης Προγραμματικής Περιόδου καθώς και των προγραμμάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βασικά σημεία της τοποθέτησης αφορούσαν:
- Την ανάγκη ολοκλήρωσης του περιβαλλοντικού σχεδιασμού με την εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για τη Νότια Λακωνία (Ζάρακας, Μονεμβασιά, Βοιές). Πέραν της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αντιμετωπίζονται ζητήματα ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους και γεωργούς, καθώς και ζητήματα χωροθέτησης των αιολικών πάρκων
- Την ανάγκη αντιμετώπισης του ιδιοκτησιακού προβλήματος στην ζώνη απολύτου προστασίας του υγροτόπου Μουστού με τη χρήση επιστημονικών εργαλείων
- Τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Οικολογικού Πάρκου (όπως
π.χ. οι κυνηγετικοί σύλλογοι), σε θέματα πυροφύλαξης, θηροφύλαξης κλπ.
- Τη δημιουργία του Κέντρου Δασικής Παρατήρησης Βαμβακούς, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση για την ολοκλήρωση των υποδομών ενημέρωσης πληροφόρησης -λόγω της μεγάλης έκτασης του πάρκου- και τη λειτουργία τους με καινοτόμο προσέγγιση (κοινωνικές επιχειρήσεις, ενεργέςσυλλογικότητες στον αγροτικό χώρο κλπ).
- Τη στελέχωση του φορέα διαχείρισης με ολιγάριθμο προσωπικό, δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης και της πολιτικής της κυβέρνησης για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με προσανατολισμό των πόρων -πέραν των βασικών αναγκών για τα απειλούμενα είδη σε δράσεις οικοανάπτυξης της περιοχής, δεδομένου τόσο του χαρακτήρα του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα όσο και των εξαιρέσεων των περιοχών “Natura” για την υλοποίηση δράσεων τύπου ΟΠΑΑΧ και Leader από τους ΟΤΑ.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρότασης - σχεδίου δράσης υλοποίησης των μέτρων του διαχειριστικού σχεδίου και τη συνέχιση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης στο πλαίσιο του Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013”, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του προγράμματος, λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
- Το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Σχέδιο Διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής που εκπονήθηκε στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ.
- Το Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών και η Μελέτη Βιωσιμότητας του Φορέα Διαχείρισης (Κέντρα Ενημέρωσης-Πληροφόρησης). Η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης.
- Η ενεργοποίηση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της για το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα στα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την οικοανάπτυξη της περιοχής.
- Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε., η οποία αποτελεί επιστημονικό μηχανισμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των φορέων της περιοχής, με ειδίκευση και μακροχρόνια ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Οι βασικοί άξονες σκέψης επί της αρχικής παρουσίασης της πρότασης στο Δ.Σ. του φορέα στις 25-2-2010, της σχετικής συζήτησης
και της αλληλογραφίας στη συνέχεια, όπως εκτέθηκαν στην εκδήλωση, είναι οι εξής:
«Δεδομένης της επικείμενης εποπτείας των φορέων διαχείρισης από την αιρετή Περιφέρεια σύμφωνα με το σχέδιο “Καλλικράτης”,
του χαρακτηρισμού του Πάρκου ως περιφερειακού, της θεμελίωσης δικαιωμάτων μονιμοποίησης του προσωπικού που θα προσληφθεί, οι αποφάσεις του φορέα για το θέμα αυτό πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αυτοδιοίκησης γιατί αυτή θα αναλάβει το μελλοντικό κόστος.
Σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και ανάγκης περιορισμού του κόστους λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα η αρχική σκέψη πρόσληψης 16 υπαλλήλων στο Φορέα Διαχείρισης αξιολογείται ως απαγορευτική.
Προτείνουμε κατά ανώτατο αριθμό 8 άτομα.
Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης που προγραμματίζονται υποχρεωτικά θα περάσουν από δημόσια διαβούλευση, άρα σε
αυτή τη φάση το διαχειριστικό σχέδιο όπως ισχύει αποτελεί τη βάση των προτεινόμενων δράσεων.
Η εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών της Νότιας Λακωνίας προτάθηκε για ένταξη από τους ΟΤΑ της Νότιας Λακωνίας και κατόπιν αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου η οποία προέβη στην εκτίμηση του κόστους.
Η ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού αποτελεί υποχρέωση της χώρας και ανάγκη για την περιοχή. Για την προσαρμογή των νέων κτηρίων και ειδικότερα των μονάδων αγροτουρισμού (παραδοσιακοί ξενώνες, χώροι εστίασης) τα οποία επιτρέπονται στην εκτός ορίων οικισμών περιοχή οικοανάπτυξης, και προκειμένου να διατηρηθεί το ύφος και η μορφολογία της παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής, προτείνεται συγκεκριμένη μελέτη που θα καταλήξει σε συγκεκριμένα πρότυπα, μορφές και
τυπολογίες.
Ο σχεδιασμός δράσεων για το περιβάλλον αφενός, και η χρηματοδότηση αυτών από κοινοτικούς πόρους θεμελιώνουν με ισχυρή νομική βάση το δικαίωμα της πληροφόρησης του Ευρωπαίου πολίτη σε κάθε στάδιο. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας η ιδέα του Οικολογικού Πάρκου του Πάρνωνα από την γέννησή της μέχρι σήμερα αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία αμφίδρομης ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών.
Το τρίπτυχο διαφάνεια, διαβούλευση, λογοδοσία συνυπάρχει με το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα.
Οι ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη όπως αρχικά παρουσιάστηκαν
κρίνονται προφανώς απαραίτητες, ενταγμένες όμως σε μια συνολική πρόταση που επισυνάπτουμε».

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
«Στο διαχειριστικό σχέδιο ως δράση Α‘ προτεραιότητας, προτείνεται η οροσήμανση της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού. Για την οριοθέτηση μιας τόσο ευαίσθητης περιοχής πρέπει κατ’ αρχήν να συγκεντρωθεί και να διαμορφωθεί ακριβές υπόβαθρο που να περιλαμβάνει την μεγάλη σε όγκο και ποικίλη σε περιεχόμενο γεωγραφική πληροφορία, δομημένη στους παρακάτω άξονες όπως:
Περιβαλλοντική πληροφορία.
Πρωτογενής τοπογραφική πληροφορία. Υδρολογικά δεδομένα. Κτηματογραφικάστοιχεία με έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος από
παλαιούς τίτλους.
Φωτοερμηνεία παλαιών αεροφωτογραφιών. Συσχέτιση διαδικασίας με τρέχουσες χωρικές μελέτες (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Εθνικά Χωροταξικά Σχέδια) και υφιστάμενα θεσμικά δεδομένα (οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας, γη υψηλής παραγωγικότητας κ.α.).
Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών συγκέντρωσης πληροφορίας και λήψης αποφάσεων (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών κ.α.).
Η προτεινόμενη δράση αντιμετωπίζει σε επιστημονική βάση το σοβαρότερο ζήτημα που υφίσταται στην περιοχή, για την εφαρμογή
της υπό έκδοση ΚΥΑ, για την προστασία και διαχείριση του υγροτόπου.
Διαπιστώνεται μεγάλη έλλειψη ωριμότητας για τεχνικά έργα. Η σύνταξη και υποβολή του τεχνικού δελτίου απαιτεί ειδικευμένη εμπειρία, γνώση και ταχύτητα.
Σύμφωνα με το Σχέδιο ΚΥΑ του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής οι στόχοι και κύριες επιλογές της επόμενης διαχειριστικής περιόδου είναι:
Διατήρηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων.
Αειφορική διαχείριση και διαχείριση δασών με σκοπό τη διατήρησητης βιοποικιλότητας.
Διατήρηση και προστασία της υδρόβιας πανίδας μέσω διαφύλαξης των ενδιαιτημάτων από αρνητικές επεμβάσεις-αλλοιώσεις. Απόκτηση γνώσης για την κατάσταση διατήρησης ειδών και οικοτόπων.
Προστασία και διαχείριση των ενδιαιτημάτων της πανίδας.
Προστασία και διατήρηση φυσικών πόρων.
Ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης και υποστήριξης υπηρεσιών οικοτουρισμού και η έκδοση σχετικού σήματος ποιότητας υπηρεσιών οικοτουρισμού.
Οργάνωση συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος.
Κατάρτιση και συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης (σε κεντρικό επίπεδο).
Συμπλήρωση του εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης.
Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης με τοπικούς φορείς».

ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Η πρόταση του φορέα αναφέρεται και στις 2 κατηγορίες υποβολής πρότασης που αφορούν στην προώθηση της βιοποικιλότητας και
της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του “Natura 2000”), όπως και στην στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Από την άλλη πλευρά, η αναλυτική παρουσίαση της πρόσκλησης αναφέρεται σε δράσεις, όπως:
Συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές.
Εργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών.
Εργα και δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των προστατευόμενων περιοχών για τα άτομα με αναπηρία.
Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη.
Εργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγροτόπων και λιμνών.
Αναλυτικά, η πρόταση του φορέα επιμερίζεται -από πλευράς των απαιτούμενων πιστώσεων- ως εξής:

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α. Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Ορους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού (Σύνολο 2.000.000)
1. Συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης Προϋπολογισμός 825.000
1.1 Στελέχωση: 5 άτομα επιστημονικό προσωπικό και 4 άτομα προσωπικό φύλαξης οικοξεναγοί 440.000, Λειτουργία του ΦΔ
330.000, Δημοσιότητα 120.000
1.2 Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς (Φεστιβάλ ελιάς και λαδιού, Τσακωνιάς, Μανιταριών καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης) 180.000
1.3. Λειτουργία των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης 50.000
1.4. Προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης και φύλαξης 5.000
1.5. Προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(GIS) 35.000
1.6. Προμήθεια υλικού για τη δημιουργία βιβλιοθήκης 15.000

Β. Προώθηση της Βιοποικιλότητας και της Προστασίας της Φύσης
- συμπεριλαμβανομένων των Περιοχών “Natura 2000”) (Σύνολο 2.700.000)
2. Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των οδηγιών για τα απειλούμενα είδη 500.000
3. Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
3.1. Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για περιοχές του Δικτύου “Natura 2000” πλησίον του Οικολογικού Πάρκου 270.000
4. Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές
4.1 Δημιουργία Πάρκου Αγριας Ζωής 300.000
4.2 Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης και υποστήριξης υπηρεσιών οικοτουρισμού 25.000
4.3. Οριοσήμανση της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού 270.000
4.4. Αποτύπωση του κυνηγετικού αποθέματος της προστατευόμενης περιοχής 50.000
4.5. Καταγραφή χλωριδικής σύνθεσης για το σύνολο των οικοτόπων – Δημιουργία Βοτανικού Σταθμού 300.000
5. Εργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης προστατευόμενων περιοχών
5.1. Μελέτη αρχιτεκτονικής τυπολογίας της περιοχής 50.000
5.2. Μελέτη διαχείρισης χλωρίδας με έμφαση στη λιβαδική βλάστηση της περιοχής 80.000
5.3. Εκσυγχρονισμός και λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης Βαμβακούς 200.000 Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης της προστατευόμενης περιοχής 80.000
5.4. Προτεινόμενα έργα ανάδειξης 575.000

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την οριστικοποίηση της πρότασης, στην εκδήλωση που έγινε στις Καρυές και την οποία συντόνισαν η πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Μαρία Αναγνωστοπούλου και ο πρόεδρος της κοινότητας Θεόδωρος Σταθάκης, το μέλος του Δ.Σ. Δημήτρης Μπούσμπουρας παρουσίασε το σκοπό και τις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης και ανέλυσε την στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
Μεταξύ των παρευρισκομένων,το λόγο έλαβαν: Ο δήμαρχος Λεωνιδίου Δημήτριος Τσιγκούνης, ο οποίος δήλωσε ότι οι τοπικοί φορείς διαχρονικά στηρίζουν το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα.
Ο δήμαρχος Οινούντος Ευάγγελος Βαλιώτης, που ζήτησε ισόρροπη δραστηριοποίηση σε έργα και δράσεις στους δύο νομούς, υποστηρίζοντας τιςδράσεις που αφορούν το νομό Λακωνίας.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οινούντος, που πρότεινε συγκεκριμένα έργα για την περιοχή τους.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κοσμά Αγγελος Μπαμπαδήμας, που ανέφερε ότι το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα πρέπει μεταξύ
των άλλων να αναδείξει την ορεινότητα του Πάρνωνα, προτείνοντας και αυτός συγκεκριμένες δράσεις.
Ο γεωπόνος Ναπολέων Καραχάλιος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και προϊστάμενος του Γραφείου Γεωργικής
Ανάπτυξης Αστρους, που τόνισε την αναγκαιότητα σχεδιασμού δράσεων για την υποστήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και την αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού ζητήματος στον υγρότοπο Μουστού.
Ο απερχόμενος πρόεδρος του φορέα διαχείρισης Γεώργιος Χατζηγιάννης, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαδικασίες σε αυτόν πρέπει να παραμείνουν ανοικτές στους φορείς και στους κατοίκους της περιοχής, που πρέπει να γνωρίζουν και να εκφράζουν άποψη για το σχεδιασμό που τους αφορά.
Στη συνέχεια μίλησαν εκπρόσωποι των ορειβατικών συλλόγων που είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα και παρουσίασαν τις προτάσεις
τους για την ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών στον Πάρνωνα.
Το λόγο επίσης έλαβαν: Ο Κ. Γκαύρος, εκπρόσωπος των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής, ο οποίος ζήτησε την υλοποίηση των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και αφορούν τη συνεργασία των κυνηγών με το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα.
Ο Σωτ. Λάτσης, δημοτικός σύμβουλος Βόρειας Κυνουρίας, ο οποίος ανέφερε ότι παρακολουθεί το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα από το ξεκίνημά του και τόνισε την αναγκαιότητα οργάνωσης ανοικτών διαδικασιών με τους φορείς και τους κατοίκους.
Ο δημοτικός σύμβουλος Σκυρίτιδας Γεώργιος Θεοχάρης, που διατύπωσε την ένστασή του για το υψηλό κόστος λειτουργίας
του φορέα, επί της πρότασης που παρουσιάστηκε και ανέφερε παραδείγματα από την Ιταλία για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Ολοι όσοι τοποθετήθηκαν δήλωσαν ότι μέχρι τις 30 Απριλίου θα φέρουν τις προτάσεις τους, ενώ σε γενικές γραμμές διατυπώθηκε προβληματισμός για το υψηλό κόστος στελέχωσης του φορέα διαχείρισης, που όπως προαναφέραμε, με βάση την πρόταση νέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πηγή
http://www.eleftherianews.gr  

Thursday, 25 March 2010

Απεβίωσε στις 23-3-2010 στό Spartanburg USA η Γεωργία Κωσταλά Μαχαίρας

Γεωργία Κωσταλά Μαχαίρας

(Ετών 94, από Καρυές Αράχωβα Λακωνίας)

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο της συμπατριώτισά μας Γεωργία Κωσταλά Μαχαίρας, ετών 94, απεβίωσε την Τρίτη 23 Μαρτίου του 2010, στο Park Place.
Γεννηθείς στις 9 Ιανουαρίου 1916, στις Καρυές, Λακωνίας, ήταν η κόρη του αείμνηστου Νικολάου και Παναγιώτας Κερχουλά Κωσταλάς.
Μετανάστευσε με τα παιδιά της στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Μαρτίου του 1952, να συναντήσει το σύζυγός της, Κωνσταντίνος Σ. (Gus) Μαχαίρας, ο οποίος ζούσε στη Gastonia, NC.
Προτού τον θανατό της η κ. Μαχαίρα είχε χάσει τους γονείς της, το σύζυγό της, τον αδελφός της τον Κώστας Κωσταλάς, και τις αδελφές της, Ντίνα Κολοβού και η Ελένη Φωτόπουλου.
Τα συλληπητήριά μας στα παιδιά της, την κα Πίτσα Διατζίκη και τον συζυγό της Γιώργο Concord, Τον κ. Harry Μαχαίρας και τη σύζυγό του Τίνα, την κα Elaine Μαχαίρας, και την κα Μαρία Τσούλος καθώς και τα εγγόνια της, Van Diatzikis και τη σύζυγός του Βούλα, Anissa Manni Scott και το σύζυγός της, τον Κωνσταντίνο Μαχαίρας και τη σύζυγός του Pia, την Gia Allen και το σύζυγός της Robert, την Jamie Lynch και το σύζυγός της Τζον, τους Jamie Τσούλος και Jenna Τσούλος.
Καθώς επίσης και στα δισέγγονα της, Harrison Lynch, Dean Lynch, Νίκο Μαχαίρας, Αλέξη Μαχαίρας, Γιώργο Diatzikis, Γιώργος Manni, Ντίλαν Manni, Genevieve Manni, και Laina Allen.
Τρισάγιον θα είναι 6:30-8:30 pm Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η προσευχή Τρισάγιον στις 7:30 μ.μ.
Η Κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. το Σάββατο, 27 Μάρτη , 2010, στον Ναό της Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου απο τον Πάτερ George F. Nayfa.
θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Gaston Memorial Park στο Gastonia, NC, στις 3:00 μ.μ.
Αντί των λουλουδιών, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν προσφορές εις μνημη της αποθανούσας σε ένα από τα δύο
Στο St. Nicholas Greek Orthodox Church Building Fund, P. O. Box 1107, Spartanburg, SC 29304;
Ή στο Adelphotis Arahoviton Building Fund, c/o Bessie Vastis, 624 Pineview Lakes Road, Chester, SC 29706.

Αρχείο συληπητηρίων είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://www.floydmortuary.com/life-stories.aspx?turl=http://aurora-24669.tributes.com/show/Georgia-Maheras-88146793
.....

Georgia C. Maheras
• BORN: January 9, 1916
• DIED: March 23, 2010
• LOCATION: Spartanburg, SC
Georgia Costalas Maheras, 94, passed away on Tuesday, March 23, 2010, at Park Place. Born January 9, 1916, in Karyes, Laconia, Greece, she was the daughter of the late Nikolaos and Panayiota Kehoulas Costalas. She immigrated with her children to the United States on March 24, 1952, to join her husband, Konstantine S. (Gus) Maheras, who was living in Gastonia, NC.
In addition to her parents, Mrs. Maheras was preceded in death by her husband, her brother, Kostas Costalas, and sisters, Dina Kolovos and Eleni Photopoulos.
Mrs. Maheras is survived by her children, Mrs. Pitsa Diatzikis and her husband George of Concord, NC, Mr. Harry Maheras and his wife Tina of Cumming, GA, Ms. Elaine Maheras of Charlotte, NC, and Ms. Maria Tsoulos of Spartanburg; as well as her grandchildren, Van Diatzikis and his wife Voula, Anissa Manni and her husband Scott, Konstantine Maheras and his wife Pia, Gia Allen and her husband Robert, Jamie Lynch and her husband John, Jamie Tsoulos and Jenna Tsoulos. She was most proud of her great-grandchildren, Harrison Lynch, Dean Lynch, Niko Maheras, Alexi Maheras, Yiorgo Diatzikis, George Manni, Dylan Manni, Genevieve Manni, and Laina Allen.
Visitation will be 6:30-8:30 p.m. Friday, March 26, 2010, at St. Nicholas Greek Orthodox Church, with a Trisagion Prayer Service at 7:30 p.m. Funeral services will be held at 11:00 a.m. Saturday, March 27, 2010, at St. Nicholas Greek Orthodox Church conducted by the Rev. George F. Nayfa. Interment will follow in Gaston Memorial Park in Gastonia, NC, at 3:00 p.m.
In lieu of flowers, the family has requested that memorials be made to St. Nicholas Greek Orthodox Church Building Fund, P. O. Box 1107, Spartanburg, SC 29304; or to Adelphotis Arahoviton Building Fund, c/o Bessie Vastis, 624 Pineview Lakes Road, Chester, SC 29706.
An online guest register is available at
http://www.floydmortuary.com/life-stories.aspx?turl=http://aurora-24669.tributes.com/show/Georgia-Maheras-88146793

Απεβίωσε στις 19-3-2010 στό Spartanburg USA η Μαρία Διαντζίκη Αγγελάκη

Μαρία Διαντζίκη Αγγελάκη(Ετών 60, από Καρυές Αράχωβα Λακωνίας)

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο της συμπατριώτισά μας Μαρίας Διαντζίκη Αγγελάκη που απεβίωσε στις 19 Μαρτίου 2010 στο σπίτι της στο Spartanburg, SC USA
Γεννηθείς στις 20 Οκτώβρη 1949, στην Αράχωβα, Λακωνίας, ήταν η κόρη του αείμνηστου Αθανασίου (Τομ) και Παναγιώτας (Μπέττυ) Κοψιάφτη Διατζίκη. Απόφοιτος του Winthrop College, έλαβε πτυχίο Μάστερ από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, Κολομβία, και ήταν πρώην καθηγήτρια μαθηματικών και εστιάτορας και συγγραφέας ενός βιβλίου μαγειρικής, Cookbook για τον τεμπέλη μάγειρα. Ήταν μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησία Αγίου Νικολάου.
Τα συλλυπητήριά μας στον σύζυγός της, Matthew A. Angelakis? Τις τρεις κόρες της, την Σία Angelakis, την Γεωργία Angelakis, και τήν Pamela Angelakis, Στον γιο της τον Τόνι Angelakis στον αδελφό της Μπίλι Diangikes και τη σύζυγός του Grier και τον βαφτισιμιό της Γιάννης Scordilis.
Η Κηδεία της πραγματοποιήθει στις 11:00 π.μ. τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Η ταφή έλαβε μέρος στο Greenlawn Memorial Gardens.
Αρχείο συληπητηρίων είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο
http://www.floydmortuary.com/life-stories.aspx?turl=http://aurora-24669.tributes.com/show/Mary-Angelakis-88095014
.....


Mary D. AngelakisBORN: October 20, 1949
DIED: March 19, 2010
LOCATION: Spartanburg, SC
Mary Diangikes Angelakis, 60, of 211 Trolley Car Way, died Friday, March 19, 2010, at her home. Born October 20, 1949, in Arahova, Laconia, Greece, she was the daughter of the late Athanasios (Tom) and Panagiota (Betty) Kopsiaftis Diangikes. A graduate of Winthrop College, she received a Masters degree from the University of South Carolina, Columbia, and was a former math teacher and restaurateur and the author of a cookbook, The Lazy Cook’s Cookbook. She was a member of St. Nicholas Greek Orthodox Church.
Our condolences to the family including her husband, Matthew A. Angelakis; three daughters, Sia Angelakis of Atlanta, GA, Georgia Angelakis of Spartanburg, and Pamela Angelakis of Charleston; a son, Tony Angelakis of Spartanburg; a brother, Billy Diangikes and his wife Grier of Spartanburg; and a godson, Yiannis Scordilis of Spartanburg.
The Funeral service was held at 11:00 a.m. Monday, March 22, 2010, at St. Nicholas Greek Orthodox Church conducted by the Rev. George F. Nayfa. Burial was in Greenlawn Memorial Gardens.
An online guest register is available at http://www.floydmortuary.com/life-stories.aspx?turl=http://aurora-24669.tributes.com/show/Mary-Angelakis-88095014

Friday, 19 March 2010

ΚΑΡΥΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ


Την Τετάρτη 17 Μαρτίου, στις 5:00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στις Καρυές Λακωνίας ενημερωτική συνάντηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού με θέμα «Σχεδιασμός έργων στο Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα – Μουστού για την 4η προγραμματική περίοδο».
Η συνάντηση ξεκίνησε με συνοπτική παρουσίαση των έργων που ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει να υλοποιήσει στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, βάσει των εθνικών του υποχρεώσεων στα θέματα της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και των σχετικών κυβερνητικών κατευθύνσεων.
Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση των έργων που προτείνει ο Φορέας για υλοποίηση με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής και της προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού.
Στην συνάντηση παραβρεθήκαν εκπρόσωποι, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων όπου πρότειναν ανάλογες δράσεις στον Πάρνωνα αλλά εξέφρασαν και κάποιους προβληματισμούς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ (ΗΧΗΤΙΚΟ) + ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο site του σταθμού
http://www.politiaradio.gr/ στην ενότητα Συνεντεύξεις

ή πατήστε εδώ:

http://www.politiaradio.gr/index.php?c_id=12&n_id=469


ΠΟΛΙΤΕΙΑ 90,7 – ΣΠΑΡΤΗ

http://www.politiaradio.gr/

Tuesday, 16 March 2010

Αφιέρωμα για τις Καρυές Λακωνίας στο «αθηνόραμα»

Αλλη μία όμορφη αφιέρωση για τις Καρυές λακωνίας αυτή την φορά από το «αθηνόραμα travel.gr» στον σύνδεσμο http://www.athinorama.gr/travel/articles/default.aspx?artid=8462

Προσπάθεια διάσωσης και αναδόμησης του Μουσείου της Σπάρτης

Η Τασία Κανελλοπούλου εκ μέρους της Ομάδας Πρωτοβουλίας Μουσείου της Σπάρτης μας πληροφορεί για την προσπάθειά που κάνει η ομάδα για την διεκδίκηση του Μουσείου που δικαιούται η πόλη της Σπάρτης και ζητά την συμμετοχή όλων των Λακώνων και φίλων με την υπογραφή και με την διάδοση του μηνύματος αυτού για την συγκέντρωση όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού υπογραφών.
Η παγκόσμια και διαχρονική αναγνώρισή της Σπάρτης για το πλήθος των συμβολισμών και των διδαγμάτων της βιοθεωρίας και της κοσμοθεωρίας των Σπαρτιατών, την καθιστούν άξια να αποκτήσει επιτέλους ένα Μουσείο των προδιαγραφών της Ιστορίας της.
Επί μία δεκαετία η Ελληνική Πολιτεία κοροϊδεύει συστηματικά τους Σπαρτιάτες και παρά την ύπαρξη μεγάλων χορηγιών από ιδιώτες πατριώτες Σπαρτιάτες και Λάκωνες, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Σήμερα πληροφορούμαστε ότι μεταθέτει την δημιουργία του Μουσείου της Σπάρτης σε διατηρητέο κτίριο δεσμευμένο γι’ αυτό το σκοπό, στα επόμενα 15-20 χρόνια.
Επειδή θεωρούμε αυτήν την απόφαση εντελώς ανιστόρητη και άδικη για την Σπάρτη, αφού δεν πηγάζει από καμιάς μορφής αξιολόγηση και κατάρτιση προτεραιοτήτων, και
Επειδή ευρισκόμαστε προ της αναθεώρησης και της αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και στον τομέα του Πολιτισμού,ζητάμε από όλους σας να στηρίξετε την πρωτοβουλία μας για την συγκέντρωση υπογραφών, προκειμένου ενισχυμένοι πλέον, να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Χώρας την άμεση αντίδρασή τους για την δρομολόγηση και ταχεία διεκπεραίωση της αναγκαίας προετοιμασίας, προκειμένου να αρθεί η αδικία και να στεγαστεί η κλασική ιστορία της Σπάρτης και τα μοναδικά στον κόσμο ψηφιδωτά της.
Κάθε άποψη ότι θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα για την τεκμηρίωση του έργου, θα είναι αναληθής και θα αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Σπάρτης και την ιστορική απαίτηση, εφ’ όσον τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έκανε τίποτε άλλο για την κλασική Σπάρτη, από το να προετοιμάζεται γι’ αυτό το Μουσείο.
Παρακαλούμε, εφ’ όσον συμφωνείτε μαζί μας, στείλτε μας ενυπόγραφη απάντηση ότι ενισχύεται το αίτημά μας.
Ευχαριστούμε θερμά!
Πρωτοβουλία Σπαρτιατών για το Μουσείο της Σπάρτης

Monday, 15 March 2010

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ (14 -15 Μαρτίου 1944)... The burning od Arahova (14-15 March 1944

Η κάτω συνοικία μετά την καταστροφή τον Μάρτιο του 1944
The lower quarter of the village after the disaster in March 1944
Δύο ώρες πριν το μεσημέρι σήμανε ο συναγερμός της συμφοράς και του ολέθρου. Περίπου 150 Γερμανοί μπήκαν στο χωριό, έφαγαν πρώτα, στη συνέχεια λεηλάτησαν τα σπίτια και ύστερα αφοσιώθηκαν στο κάψιμο των σπιτιών. Ανατίναξαν μάλιστα και τη δυτική γωνία του Σχολείου την πρώτη ημέρα, ενώ την δεύτερη ημέρα μαζί με όλα τα άλλα ανατίναξαν το Ρολόι του χωριού. Ο απολογισμός του τραγικού αυτού διημέρου ήταν 20 νεκροί και 300 σπίτια καημένα.
Πηγή http://www.karyes.gr
......
Two hours before noon the alarm of disaster and devastation sounded. About 150 Germans entered the village; they first ate, then ransacked the houses and then devoted themselves to the burning of village. The first day they blew the western corner of the school, while the second day along with all the other distraction they blew up the clock in the village.
The results of this disastrous two days were 20 people dead and 300 houses burned
.
Source http://www.karyes.gr

Saturday, 13 March 2010

Δήλωσε συμμετοχή στην Ωρα της Γης

Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010, εκατομμύρια πολίτες από όλο τον κόσμο, σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά, αναμένεται να σβήσουν τα φώτα των σπιτιών τους για μια ώρα συμμετέχοντας στο συμβολικό κάλεσμα της Ώρας της Γης.
Συμμετέχουμε στην «Ώρα της Γης», ως το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες μας αλλά και για να στείλουμε ισχυρό μήνυμα όλοι μαζί στις Κυβερνήσεις, των ανεπτυγμένων κυρίως, χωρών οι οποίες οφείλουν να λάβουν μέτρα για το περιβάλλον.
Η «Ώρα της Γης 2010» δίνει φωνή και δύναμη πίσω στον πολίτη και στις τοπικές κοινωνίες.
Κάθε δράση για την προστασία του πλανήτη, μας αφορά.
Kαλούμε εσας τούς φίλους Καρυάτες να δώσετε και φέτος τη δική σας ταυτότητα στην παγκόσμια εκστρατεία: «Ώρα της Γης 2010» στις 27 Μαρτίου, στις 8:30 μ.μ.
Δηλώστε συμμετοχή στον σύνδεσμο της Ωρας τη Γης καρυών http://www.wwf.gr/earthhour/karyes

Tuesday, 2 March 2010

Οι Αραχωβήτες του Σύδνευ πάνε εκδρομή την Κυριακή 7 Μαρτίου...

Η Αδελφότητα Αραχωβιτών του Σύδνευ οργανώνη ημερήσια εκδρομή αυτή την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 στό car park της περιοχής του Kogarah. Η εκδρομή αρχίζει στις 10.00 π.μ. και έως τις 5.00 μ.μ.
Ο Σύλογος θα εφοδιασει τους εκδρομείς με τα ποτα της ημέρας.
Ολοι οι Αραχωβήτες καθώς και οι φίλοι του Συλογου είναι ευπρόσδεκτοι να έλθουν και να περάσουν μια όμορφη και ευχαριστη ημέρα μαζί μας.
The Arahovitan Brotherhood of Sydney has organised a picnic for this coming Sunday the 7th March 2010 in the area of the Kogarah car park. The picnic will start at approx 10.00 am till 5.00 p.m.
The brotherhood will provide the drinks for the day.
We hope to see all the Arahovites and all the friends of the brotherhood at the picnic to have a great and enjoyable day at the park.
;